Model efektu nadmořské výšky a tepelného či radiačního indexu

Viz Výpočet indexů na základě DEM

 

Lze předpokládat, že nadmořská výška (A) a tepelné parametry stanoviště dané tepelným či radiačním indexem počítaným při daném sklonu (g) a expozici (o) (H[g,o]) mají aditivní vliv na nějakou vlastnost ekosystému (společenstva) vyskytujícího se na tomto stanovišti - mají určitý efekt (E), který lze vyjádřit vztahem

E = Increment + Ba A + Bh H[g,o]

Poté můžeme hledat takovou relativní výšku A', která bude mít stejný efekt E při nulovém sklonu, bude tedy platit

E = Increment + Ba A' + Bh H[0,0]

Tuto výšku můžeme vyjádřit následujícím vztahem

A' = A + (Bh/Ba) (H[g,o]-H[0,0])

Efektem může být například určitý parametr rostlinného společenstva, který je statisticky průkazně korelován s nadmořskou výškou a současně lze předpokládat jeho ovlivnění tepelnými poměry stanoviště. Tento efekt lze položit roven hodnotě skóre podél ordinační osy, která je významně korelována s nadmořskou výškou, za předpokladu, že ve sledovaném území byl zapsán dostatečný počet fytocenologických snímků.

V programu jsou přednastavena hodnota poměru Bh/Ba odvozená pro 1748 fytocenologických snímků z lesů Šumavy. Tuto hodnotu lze v příslušném dialogovém okně vyplnit dvojitým kliknutím v příslušném editačním poli. Hodnota byla odvozena pro potenciální roční přímé záření počítané podle prvního modelu. Tento model by tedy měl být současně u nastaven k použití.

Relativní výšku lze dále korigovat na určitou zeměpisnou šířku phi0 pomocí modelu vztahu průměrné teploty, nadmořské výšky a zeměpisné šířky, respektive přičtením opravného členu

(Tphi/Ta) (phi-phi0)

Tato korekce bude použita v případě, že bude zaškrtnuto pole Regional temperature model will be used.