Výpočet indexů na základě DEM

Funkcionalita programu popisovaná níže je dostupná až od verze 3.0.4 programu PlotOA.

Viz též Digitální model (terénu), List Graph

 

Při načteném digitálním modelu terénu (DEM) vyvolá tlačítko Graph pop-up menu, jehož součástí je příkaz Calculate DEM indices. Tento příkaz umožňuje počítat různé indexy na základě zpracování dat DEM a pro celou scénu je ukládat do nových souborů *.asc (vstupní formát ArcView a ArcInfo). Mezi tyto indexy patří

radgraph.png

Znázornění modelovaných hodnot potenciálního ročního přímého záření (MJ cm-2 year-1) - srovnání tří modelů dle McCune et Keon (2002), 50° severní šířky, svažitost 20°

 

Pro výpočet těchto indexů je podstatné zadat geografický projekční systém v němž jsou realizována data. Jedná se především o systémy Minus JTSK a Gauss-Krüger (S-42) s šíří pásu 6°. Dále uváděný matematický projekční systém nelze použít pro ty indexy, kde pro výpočet je používána informace o geografické poloze (zvláště indexy přímého záření a relativní teploty).

Výpočet je definován v následujícím dialogovém okně, kde uživatel vybere požadovaný index a užívaný projekční systém. Dále jsou zadány další potřebné údaje.

demindices.png

 

Hodnota Aspect rectification slouží pro stanovení odchylky orientace, kde teplotní požitek dosahuje pravděpodobného minima, od severní orientace (většinou se tato hodnota nastavuje na 22.5 nebo 45 stupňů pro teplotní indexy a na hodnotu 0 pro indexy přímého záření).

Missing value je hodnota zapisovaná v případě chybějících dat nebo nemožnosti vypočítat daný index (např. index 2 a 3 přímého záření jsou definovány pouze pro svažitost do 60 stupňů).

Výsledky jsou uloženy do souboru požadovaného jména a umístění.

Indexy Relative altitude a Relative average temperature využívají parametry modelů pro

Tyto parametry lze nastavit v samostatném dialogovém okně, které se objeví po zmáčknutí tlačítka Model parameters.

dem_tparams.png

 

Literatura

De Reu J., Bourgeois J., Bats M., Zwertvaegher A., Gelorini V., De Smedt P., Chu W., Antrop M., De Maeyer P., Finke P., Van Meirvenne M., Verniers J., Crombé P. (2013): Application of the topographic position index to heterogeneous landscapes. - Geomorphology, 186: 39-49. DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.12.015

Florinsky I.V., Kuryakova G.A. (1996): Influence of topography on some vegetation cover properties. - Catena, 27: 123-141

McCune B., Keon D. (2002): Equations for potential annual direct incident radiation and heat load. - Journal of Vegetation Science, 13: 603-606