Zkušenosti s plánováním péče o chráněná území ve vztahu k lesům. Jak se přistupuje k otázce biodiversity v rámci ochrany přírody?

Připraveno pro úvodní seminář k projektu Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích, Opočno 23.4.2015
Karel Matějka
 
Viz též Presentace k tomuto dokumentu
Optimalizováno pro Internet Explorer
 

Vychvalovaný i zatracovaný pojem biodiversity

Pojem biodiversita se v odborné literatuře začal pravidelně vyskytovat relativně pozdě a to až v závěru 80. let 20. století (například Wilson 1987, Bridgewater 1988, Kasten 1988, Mcgourty 1989). Vlastní pojem však nebyl nikdy důkladně definovaný. Proto lze za biodiversitu pokládat nejrůznější parametry a lze ji "měřit" různými parametry. Z tohoto důvodu je lepší používat termín diversita ve vztahu k systému, který chceme charakterizovat. Teorie diversity je již značně propracována a lze ji kvantifikovat, k čemuž byla vyvinuta řada indexů (Magurran 2004). Příklad nevhodného zacházení s pojmem biodiversity uvádí Matějka (2011) v souvislosti se změnou druhové diversity společenstev s nadmořskou výškou.
Je potřeba rozlišovat diversitu minimálně na třech až čtyřech základních úrovních, jak uvádí tabulka 1. Pohybujeme-li se mezi těmito úrovněmi od nejrozsáhlejších území (od biomů, kontinentů nebo jiných rozsáhlých území), přes krajinný segment (zkráceně krajinu) až po ekosystém či společenstvo (reprezentované často určitou výzkumnou plochou), můžeme sledovat variabilitu různých stavebních kamenů těchto jednotek. V rámci nejvyšší hierarchické úrovně se můžeme zajímat například o variabilitu krajinných typů v rámci celé Evropy, můžeme popisovat variabilitu přirozených lesních společenstev Evropy, můžeme se zajímat o druhovou bohatost ptáků na tomto kontinentu, nebo můžeme popisovat genetickou variabilitu smrku ztepilého v různých částech Evropy. Obdobně můžeme pracovat na dalších, nižších hierarchických úrovních (Kindlmann et al. 2012). Potřebné je upozornit na vztah diversity a struktury systémů, jejichž diversita má být popisována (Matějka 2015).
 
Tabulka 1. Rozlišení různých úrovní diversity podle hierarchické úrovně jednotky, kde provádíme šetření a podle toho, co je naším předmětem zájmu.
Sledované prvky, jejichž variabilita je vyjadřována
krajinný typ biotop, společenstvo druh nebo taxon na jiné úrovni - většinou mluvíme o druhové diversitě gen, fenotyp, poddruh apod. - většinou mluvíme o genetické diversitě
Základní jednotka, v rámci níž je šetření prováděno biom nebo jiné rozsáhlé území * * * *
krajinný segment   * * *
ekosystém nebo společenstvo     * *
populace       *
 
V rámci ochrany přírody má klíčovou roli diversita druhová a to na úrovni ekosystému (společenstva) a krajinného segmentu. Vzhledem k tomu, že celková druhová diversita má minimálně dvě složky, druhovou bohatost a druhovou vyrovnanost, lze předpokládat, že by měly být zohledňovány obě tyto složky, což se však v rámci ochrany přírody běžně neděje a druhová diversita je redukována na pouhou druhovou bohatost. Proto jak většina inventarizačních průzkumů, tak plánů péče o chráněná území uvádí pouhé seznamy vyskytujících se druhů. Kvantifikovány bývají případně pouze výskyty druhů, které jsou klíčové z hlediska ochrany přírody.

Plány péče, základní nástroj ochrany přírody

Postupy ochrany přírody pro konkrétní chráněné území mají být specifikovány v takzvaném plánu péče, který je zpravidla vytvářen na období deseti let. První důkladný popis obsahu a metodiky přípravy plánů péče byly publikovány v knihách Petříček (1999) a Míchal et Petříček (1999). Následně se základní ustanovení dostala do legislativních norem, speciálně do vyhlášky č. 60/2008 Sb. a následně do vyhlášky č. 64/2011 Sb. o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
Co musí plán péče obsahovat určuje aktuálně poslední jmenovaná vyhláška:
 1. základní údaje o zvláště chráněném území (CHÚ) a jeho ochranném pásmu (OP);
 2. charakteristiku CHÚ a jeho OP zaměřenou na jeho přírodní poměry;
 3. popis ekosystémů nebo jejich složek tvořících předmět ochrany a jejich hodnocení z hlediska cílů ochrany CHÚ a jeho OP: V rámci tohoto bodu by měla být popsána (bio)diversita na různých úrovních, přičemž zde platí to, co bylo řečeno výše.
 4. výčet a popis známých činitelů ohrožujících předmět ochrany CHÚ;
 5. zhodnocení dosavadní péče o předmět ochrany;
 6. zásady péče o ekosystémy a jejich složky tvořící předmět ochrany CHÚ, včetně řešení střetů plynoucích z odlišných nároků jednotlivých složek ekosystémů na potřebnou péči z hlediska priorit a cílů ochrany CHÚ: Z hlediska péče o lesy se nejčastěji navrhují postupy jako změna druhové skladby, odstranění nevhodných dřevin, převod na výběrné lesy a ponechání samovolnému vývoji.
 7. vymezení ploch s odlišnými způsoby péče o ekosystémy a jejich složky vycházející z cílů ochrany CHÚ: Dílčí plochy musí respektovat nejen členění území podle typu využití země (což je kategorie krajinné ekologie; Farina 2006, Lipský et al. 1999), ale též pozemkové členění a především diversitu přírodních poměrů.
 8. zásady využívání CHÚ a jeho OP, pokud je nebo by mohlo být CHÚ nebo jeho OP k těmto činnostem využíváno a pokud by přitom hrozilo poškození jeho předmětu ochrany;
 9. přehled potřeb zaměření, označení a technického vybavení CHÚ a jeho OP v terénu;
 10. přehled potřeb sledování stavu ekosystémů a jejich složek s ohledem na cíle ochrany CHÚ;
 11. určení období jejich platnosti.
Základním cílem managementu lesů má tedy být změna druhové, prostorové a věkové struktury lesních porostů tak, aby se přiblížila druhové, prostorové a věkové struktuře lesů "přirozených". Právě s pojmem přirozenosti je však velký problém. V geobotanickém mapování rozeznáváme vegetační jednotky rekonstruované (Mikyška 1968) a potenciální přirozené (Tüxen 1956, Bohn et al. 2000, Neuhäuslová et al. 1998).Jako potenciální vegetace jsou konstruovány jednotky českého lesnického typologického systému (Mezera et al. 1956, Průša 2001). Zde však vyvstává několik zásadních otázek:
Pokud existuje nejistota v určení přirozené druhové skladby dřevin v lesích, není možné s vyšší jistotou určit ani stupeň přirozenosti lesních ekosystémů, který je požadován jako výchozí podklad pro plánování péče o lesy v CHÚ (viz vyhláška 64/2011 Sb.). To, že cílové složení lesů můžeme určit pouze s velkou mírou nepřesnosti, společně s tvrzením, že "přirozený les nelze vytvořit, ten se musí nechat vyrůst", je důvodem k tomu, aby takzvaně bezzásahový režim byl uplatňován v CHÚ v širším měřítku, nežli je tomu v současnosti.
Druhý problém ochrany přírody v lesních ekosystémech spočívá v tom, že většina hospodářských lesů má strukturu vytvářenou tak, aby lesní porost maximálně využíval světelné záření pro tvorbu své produkce dřeva. Proto je v nižších etážích společenstva (v bylinné a mechové etáži) častý nedostatek světla. Aktuální projekt se proto soustředí na to, jakými prostředky zvýšit prostup světla do nižších vrstev lesního společenstva a tím podpořit výskyt světlomilných druhů.
V plánech péče je často opomíjena práce s prvky vyskytujícími se na rozhraní dvou společenstev, tedy s ekotonálními prvky, které bývají označovány v souvislosti s lesy jako lesní okraje.
Za nedostatek v plánech péče lze považovat malou či žádnou pozornost věnovanou uspořádání elementů krajinného krytu v rámci prostoru (krajinného segmentu daného CHÚ). Primárně totiž plánování probíhá v rámci kategorií užití země podle stavu v rámci evidence katastru nemovitostí. Tak nejsou podchytitelné takové procesy, jako je sukcese dřevin v rámci sekundárního bezlesí (vedoucí ke vzrůstu zalesněnosti). Vzhledem k nutnosti zalesnit veškeré holiny do dvou let a nesnižovat zakmenění pod 0,7 (podle zákona 289/1995 Sb., §31), jsou veškeré návrhy v plánu péče na prořeďování porostů či ponechání holiny spontánní sukcesi chápány za postupy jsoucí v rozporu s lesním zákonem. Příkaz nesnižovat zakmenění pod 0,7 je v rozporu s řadou zjištění, kdy z hlediska výskytu ochranářsky významných fenoménů by zápoj měl být právě nižší než 70% (např. Konvička et al. 2008).

Literatura

Bohn U., Gollub G., Hettwer C. (eds.) (2000): Karte der natürlichen Vegetation Europas. Map of the Natural Vegetation of Europ. Massstab/Scale 1 : 2 500 000. Legende/Legend. Karten/Maps. Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg, 153p. + append.
Bridgewater P.B. (1988): Biodiversity and Landscape. Earth-Science Reviews, 25: 486-491.
Dreslerová D. (2012): Les v pravěké krajině II. Archeologické rozhledy, 64: 199-236.
Farina A. (2006): Principles and methods in lanscape ecology. Towards a science of landscape, 2 edn. Springer, Dordrecht, 412p.
Franklin J. (2009): Mapping species distributions. Spatial inference and prediction. Cambridge University Press, Cambridge etc., 320p.
Chytrý M. (2012): Vegetation of the Czech Republic: diversity, ecology, history and dynamics. Preslia, 84: 427-504.
Kasten R.W. (1988): Biodiversity Bill. Science, 242: 496.
Kindlmann P., Matějka K., Doležal P. (2012): Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody. Karolinum, Praha, 325p.
Konvička M., Novák J., Beneš J., Frič Z., Bradley J., Keil P., Hrcek J., Chobot K., Marhoul P. (2008): The last population of the Woodland Brown butterfly (Lopinga achine) in the Czech Republic: habitat use, demography and site management. Journal of Insect Conservation, 12: 549-560.
Lipský Z., Kopecký M., Kvapil D. (1999): Present land use changes in the Czech cultural landscape. Ekológia (Bratislava), 18: 31-38.
Magurran A.E. (2004): Measuring biological diversity. Blackwell Publishing, Malden/Oxford/Carleton, 256p.
Matějka K. (2011): Management biodiversity v Krkonoších a na Šumavě - závěrečná zpráva spoluřešitele. infodatasys.cz
Matějka K. (2012): Klimatické gradienty a modelování lesních vegetačních stupňů v ČR. infodatasys.cz
Matějka K. (2015): Vlastnosti půdy a struktura lesního ekosystému ve vztahu k jeho dynamice. infodatasys.cz
Mcgourty C. (1989): Conservation - Biodiversity Plan Gets Backing from Nsf. Nature, 340: 585.
Mezera A., Mráz K., Samek V. (1956): Stanovištně typologický přehled lesních rostlinných společenstev. Lesprojekt - ÚHÚL, Brandýs nad Labem.
Míchal I., Petříček V. (eds.) (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha, 714p.
Mikyška R. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Academia, Praha, 204p.
Neuhäuslová Z., Blažková D., Grulich V., Husová M., Chytrý M., Jeník J., Jirásek J., Kolbek J., Kropáč Z., Ložek V., Moravec J., Prach K., Rybníček K., Rybníčková E., Sádlo J. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Map of potential natural vegetation of the Czech Republic. Academia, Praha, 341p.
Petříček V. (ed.) (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, Praha, 451p.
Průša E. (2001): Pěstování lesů na typologických základech. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, 593p.
Tüxen R. (1956): Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angw. Pfl. Soziol., 13: 5-42.
Wilson E.O. (1987): An Urgent Need to Map Biodiversity. Scientist, 1: 11.
 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska