Stručný popis koncového příjemce dotace

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Veřejná výzkumná instituce Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. se sídlem Strnady 136 (PSČ 252 02 Jíloviště) je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství (LH) a zajišťování expertních, poradenských a dalších službových činností pro státní správu LH a pro vlastníky lesů všech kategorií. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Strnady je resortním lesnickým výzkumným ústavem.

Bližší informace o Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. lze získat na webových stránkách této instituce - www.vulhm.cz/

 

Projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiversity v lesích v chráněných územích
Projekt číslo EHP-CZ02-OV-1-015-2014, Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska